Betonwand voor de Oeverzwaluw Nijbeets weer klaar voor de start

21.03.2024

De betonwand voor Oeverzwaluwen in Nijbeets met voorgeboorde nestgaten waarin jaarlijkse vers zand wordt gedaan

Op 20 maart 2024 hebben vrijwilligers van Geaflecht en Menork er weer voor gezorgd dat er vers zand in de nestgaten is aangebracht in de betonwand voor Oeverzwaluwen in Nijbeets. Een jaarlijkse klus, nodig om de plek aantrekkelijk te houden voor een flinke populatie broedvogels die er jaarlijks dankbaar gebruik van maakt! Een verslag van Harm van der Duim..

Ferslach yn it Frysk (fansels)
Juster wer it jierlikse ûnderhâld útfierd mei meiwurking fan Haije, Wieberen, Rinse en Harm. Mei  tank oan Haije , hy leveret ljedders, steigermateriaal, amers , grounboar en skeppen!
It wetternivo liet it ta dat wy op learzens ús wurk dwaan koenen. Earst de ûnderste rige gatten mei de grounboar leech helje sadat de steiger dêr steun yn fine koe. Dêrnei op’e  steiger de boppeste twa rigen leegje en opnij stopje. Rinse as ‘heechst‘ ferantwurdlike op’e râne, soarge foar de oanfier fan it nije sân én tafersjoch op wurk en ‘feiligens.’

Haije druk aan het werk op de zelf gebouwde steiger ..

(Wol moasten wy der sels omtinke dat wy de amers sân net op’e kop krigen.)
Om healwei tsienen binne wy útein set en om healwei trijen wienen wy klear, en der ek wol klear mei. De muorre hat 82 gatten, en der wienen 72 bewenne west. De bûtenste gatten binne net populair , dy wurde meit. Oan’t safier de opdracht klear, Willem kin no mei Afrika skilje dat de swellen dis kant op kinne.

Verslag vertaald in het Nederlands ..
Gisteren hebben Haije, Wieberen, Rinse en Harm samen weer het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd aan de betonnen zwaluwwand in Nijbeets. Met vooral dank aan Haije, hij levert ladders, steigermateriaal, emmers, grondboor en scheppen! Het waterpeil liet toe dat we het werk met laarzen konden doen. Eerst maakten we de onderste rij gaten met de grondboor leeg. Dan hebben we open gaten beschikbaar voor het steunen van de steiger. De loopsteiger is nodig om de bovenste twee rijen met gaten te legen en vervolgens weer opnieuw met vers zand te vullen. Met Rinse als “hoogst” verantwoordelijke op de rand van de betonwand, zorgt steeds voor de aanvoer van nieuw zand en het toezien op het werk en de veiligheid. Wel moesten we er zelf goed om denken dat de gevulde emmers met zand niet op de kop kregen…

Om half toen zijn we begonnen met het werk en om half drie waren we klaar en er ook wel klaar mee. De muur heeft 82 gaten, en er waren 72 bewoond geweest. De buitenste gaten zijn minder populair, de worden vermeden. Tot zover, de opdracht gereed! En… Willem kan nu met Afrika bellen dat de zwaluwen deze kant maar op kunnen komen!