Boerenzwaluwproject dit jaar weer in teken van onderzoek Pesticiden

01.05.2016

Insecten(tent)val geplaatst bij zwaluwenstal Locatie 13 d.d. 30 april 2016

Insecten(tent)val geplaatst bij zwaluwenstal Locatie 13 d.d. 30 april 2016

Ingaande 2016 zal Menork met betrekking tot het onderzoek bij de boerenzwaluw nauw samenwerken met Anne Kwak, php-studente aan de Raboud universiteit te Nijmegen.
Op zaterdag 30 april is het veldwerk officieel van start gegaan met het plaatsen van twee insecten(tent)vallen en het registreren van de jaarlijkse nestkaarten.

Systemische (preventieve) pesticiden
Anne gaat onderzoek doen naar de effecten van systemische pesticiden (zoals het veel bediscussieerde imidacloprid) op vogelpopulaties:
“Recent werd een sterke correlatie gevonden tussen de trends van insectenetende vogels en de concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Echter, de mechanismen achter deze achteruitgang zijn nog onbekend. Eén hypothese is dat deze systemische pesticiden ervoor zorgen dat insectenetende vogels onvoldoende voedsel of voedsel van mindere kwaliteit hebben om hun jongen groot te brengen.
In mijn onderzoek willen we de mechanismen achter deze correlatie van pesticiden en achteruitgang in vogels proberen bloot te leggen, door het gebruik van een ‘oorzaak-gevolg’ keten, voor de soorten boerenzwaluw, spreeuw en kleine karekiet. Deze keten linkt pesticide-concentraties aan veranderingen in vogelpopulaties via de beschikbaarheid van ongewervelde dieren en de voedselvoorziening van de vogels. Door enerzijds gebruik te maken van bestaande datasets over vogeldemografie en anderzijds ook zelf in het veld te gaan meten (broedbiologie en voedselvoorziening van de vogels, beschikbaarheid van ongewervelde dieren, pesticideconcentraties), streven we ernaar alle schakels in deze keten te verbinden via een populatiemodelbenadering.”
Beschikbare download: flyer onderzoeksproject – PhD project Anne Kwak – A4 (pfd, 750 kb).

Locaties 2 en 13
De samenwerking zal vooral inhouden dat insecten worden gevangen nabij de locaties 2 (Langezwaag – It Lang Ein 5) en 13 (Hemrik – Bûtewei 55) en dat voedselgedrag bij enkele nesten op deze locaties wordt bestudeerd.
In de praktijk zal dit inhouden dat er enkele types insectenvallen worden geplaatst en er monsters worden genomen van bodem en water.
Daarnaast zal een klein aantal nesten worden gevolgd met behulp van filmcamera’s met als doel voedselgedrag vast te leggen. In een later stadium zal alle verzamelde veldmateriaal worden geanalyseerd.

CLM
Vorig jaar werd er samengewerkt met CLM (Kennis en Adviesbureau voor de Landbouw) met ook als doel de invloed van bestrijdingsmiddelen te meten op de effecten van broedsels. Een eerste analyse van dit eenjarig onderzoek bij eieren en nestjongen wordt binnenkort verwacht.