CES project 2017 afgelopen: afname fitis; karekiet en rietzanger in de lift

02.08.2017

rietkwaliteit verbetert dankzij stabiel hoog waterpeil (foto 26 mei 2017)

Al vanaf 2010 doet “de Venebuurt” mee aan het landelijke zogeheten CES project. Bij ‘CES’ worden zangvogels volgens een internationaal opgesteld protocol gevangen en geringd op een aantal vaste plekken. In Nederland doen er enkele tientallen plekken mee waar vanaf 13 april eens per 10 dagen met behulp van een vast mistnetopstelling vogels worden gevangen tijdens de (vroege) ochtenduren waarbij de laatste periode is gelegen tussen 1 en 13 augustus.

Stipt
Menork houdt zich stipt aan de landelijke voorschriften door geen extra vangrondes in te plannen (ook niet voor halverwege april) en ook worden er geen extra netten geplaatst. Op deze manier worden de meest betrouwbare uitkomsten verkregen en hoeven er geen (ingewikkelde) berekeningen op de totale uitkomsten te worden losgelaten. Dit jaar begon het CES project “Terwispel Venebuurt” op 17 april en werd de twaalfde en laatste ronde gedaan op 1 augustus 2017. Dankzij de gestandaardiseerde aanpak kunnen de jaarlijkse cijfers mooi naast elkaar worden gehouden zowel die van opeenvolgende jaren als die van andere plekken.

Trend
Dat laatste gebeurt door de landelijk coördinator van SOVON en het NIOO, het eerste kan per plek afzonderlijk worden gedaan. Natuurlijk geldt daarbij altijd de kanttekening dat de afzonderlijke steekproeven relatief klein zijn en daardoor geen significante, zeg maar “harde cijfers”, weergeven. Hooguit een trend die waarneembaar is die in de loop van het jaar ook kan worden vergeleken met de landelijke trend. Uit de totalen van 2017 vergeleken met die van voorgaande jaren in de Venebuurt valt op dat de fitis de landelijke trend van afname lijkt te volgen. Waarschijnlijk ligt de oorzaak van afname dus niet direct in de afzonderlijke habitats doch wellicht in de trekomstandigheden c.q. de overwinteringsgebieden.

Waterpeilbeheer
De kleine karekiet en de rietzanger lijken te profiteren van het betere waterpeilbeheer van de afgelopen twee jaar in de Venebuurt. Nadat Menork twee jaar geleden aan de alarmbel trok nadat het gebied ten onrechte meerdere malen kwam droog te staan gedurende het broedseizoen, veranderde de terreinbeheerder de strategie door de (boezem)waterinlaat open te houden vanaf maart tot eind juni. Een stabiel hoog waterpeil zorgde er de afgelopen jaren daarom voor dat het riet zich optimaal kon ontwikkelen en broedvogels -zeker langs de diepere geulen in het gebied- klaarblijkelijk konden profiteren van het dichtere en hogere riet. Zelfs de roerdomp en zeker een drietal paartjes waterral wisten er succesvol legsels uit te broeden.

Laagste Overlevingscijfer
Wat verder opvalt bij een eerste interpretatie van de totaalcijfers is dat het afgelopen jaar het laagste overlevingscijfer laat zien. In 2017 werden totaal 54 broedvogels uit voorafgaande jaren terug gevangen terwijl dat aantal in de voorafgaande jaren schommelde tussen 61 (2015) en 87 (2011).