CES project Venebuurt ten einde: minder vogels

07.08.2018

Schipssloot Venebuurt 5 juni 2018

CES project Venebuurt 2018 ten einde:
Minder vogels, vooral mezen en fitis lieten het afweten

Het CES project Venebuurt – 2018 is met de laatste ronde die op 4 augustus werd voltooid voor dit jaar afgelopen. Weer tijd om de balans op te maken en natuurlijk ook benieuwd welke mogelijke effecten het extreem droge weer op vogelpopulaties heeft gehad.

Waterpeil in de winter hoog ten gevolge van inundatie en in de zomer (deels) laag ten gevolge van droogte

Waterpeil
In de Venebuurt bleef het waterpeil gedurende de hele zomer op een relatief hoog peil. Dankzij voortdurende inlaat vanuit de Nieuwe Vaart kon worden voorkomen dat de rietvegetatie droog kwam te staan.  Een gedeelte dat hoger ligt waarop het meidoornbos zich heeft ontwikkeld, heeft echter wel zichtbaar te lijden van de weinige neerslag. Veel struiken zijn verdord en wellicht mede als gevolg van juist de extreem hoge waterstand als gevolg van inundatie tijdens de wintermaanden, is ook een aantal struiken bezweken. De verdorde struiken trokken duidelijk minder vogels, zeer waarschijnlijk was er te weinig (zoals rupsen en insecten) te halen waardoor er minder vogels foerageerden en wellicht ook het broedsucces lager was dan in andere jaren.

Aantal
Wat in elk geval direct opvalt is dat het aantal kool- en pimpelmezen, dat vaak in familieverband opduikt direct na het uitvliegen van de jongen, minder is dan in voorafgaande jaren. En ook de fitis laat het steeds meer afweten maar daar liggen waarschijnlijk andere oorzaken (mede) aan ten grondslag. Deze trend doet zich namelijk op veel grote schaal voor en is al een paar jaar in gang.
Wat verder opvalt is dat de bosrietzanger het juist goed doet in de Venebuurt, het hoge aantal terug-vangsten van (adulte) vogels uit 2018 wijst ook op de aanwezigheid van een groot tal lokale broedvogels. Ook de rietgors voelt zich klaarblijkelijk thuis in en rond de Venebuurt. Waarschijnlijk ook omdat er relatief laat wordt gemaaid in de landerijen (met pitrus) ten westen van het gebied. Sprinkhaanrietzanger en tjiftjaf waren dit jaar ook wat minder te vinden in de Venebuurt terwijl de kleine karekiet en de rietzanger gemiddelde aantallen lieten zien.

Klik hier voor meer informatie over het CES project Venebuurt-2018.