CESjaar 2020 afgelopen: Opmerkelijk meer rietzangers; pimpelmees en snor weer op gemiddeld peil..

08.08.2020

Venebuurt, mei 2020

Het CES-jaar 2020 is na de twaalfde vangstronde op 4 augustus afgelopen. Daarmee werd net als in de voorafgaande jaren 12 keer onderzoek gedaan in de periode april tot augustus in een tijdcyclus van gemiddeld eens per 10 dagen. Dit gestandaardiseerd onderzoek worden landelijk op tientallen plekken gedaan zodat de gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden en er trends kunnen worden vastgesteld met betrekking tot populatiegroottes en reproductie.

Verdubbeld
In de Venebuurt is de afgelopen twee jaar een opmerkelijk stijging waargenomen van het aantal rietzangers. Vanaf 2018 is het gemiddeld aantal gevangen broedvogels en hun jongen uit de daaraan voorafgaande jaren verdubbeld. De kleine karekiet blijft op een gemiddeld peil net als de fitis die echter vanaf 2014 een duidelijke afname liet zien ten opzichte van de daaraan voorafgaande periode.

Gemiddeld
In 2019 werden bijna excessief hoge aantallen (jonge) pimpelmezen aangetroffen. Hetzelfde gold voor de Snor. Beide soorten laten evenwel dit jaar weer de gemiddelde aantallen zien.

Dichtgroei
Tjiftjaf en zwartkop lijken volop te profiteren van de toch wat toenemende verdichting van het meidoornbos. Hoewel het beheer van het gebied er op gericht is om de vegetatie stabiel te houden, is het nagenoeg onvermijdelijk dat er enige dichtgroei optreedt met name in het meidoorbos. Soorten die van dichte (onder)begroeiing houden, zoals tjiftjaf en zwartkop, weten deze habitatverandering te waarderen. Ook de bosrietzanger deed dit jaar weer goed mee al leek er wel een kortstondige piek te zijn tijdens de voorjaarstrek waardoor het aantal kan vertekenen.

Meer informatie  CES projecten van Menork