Gemeente Smallingerland treedt handhavend op in Reigerbos

11.03.2015

RIGERBOSK‘verzoek W. Bil/Vogelwachter van Menork in behandeling’

De gemeente Smallingerland heeft telefonisch bevestigd dat de voor de benodigde vergunning ten behoeve van de aanleg van een mountainbikepad de benodigde Flora en Faunaonderbouwing ontbreekt. Er is een aanvraag om een aanlegvergunning gedaan maar er ontbreken inderdaad flora en faunarapportages op basis waarvan het tracé kon worden vastgesteld en op basis waarvan de effecten op de historische kernwaarde van het bos, te weten de reigerkolonie, inzichtelijk zijn gemaakt.
Dat betekent dat men voorlopig niet verder mag met de aanleg van het pad en dat overigens ook niet meer doet. De overtreding van de Flora en Faunawet (artikel 2, zorgplicht en artikel 11, verstoren nesten) is ondertussen ook door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (i.c. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vastgesteld.
Een overtreding die de Bosgroep Noordoost extra zwaar aangerekend mag worden omdat men beschikt over het FSC houtkeurmerk. Op basis van de 10 FSC principes geldt onder andere:
* dat bosbeheer in bossen met een hoge natuurwaarde met extra zorg worden uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen (i.c. de reigerkolonie) worden behouden en versterkt. Zie hier, er werd vooraf niet eens onderzoek gedaan naar de effecten van het fietspad op de reigerkolonie!
*het bosbeheer voldoet aan geldende nationale wetgeving (..).

Conclusie en Vervolg
Er is inderdaad sprake van illegale aanleg van een mountainbikepad in (onder andere) het Reigerbos onder Kortehemmen. Een legalisatietraject wordt weliswaar opgestart maar daarvoor is eerst een deugdelijke FFW rapportage, integraal opgemaakt door een onafhankelijk ecoloog, benodigd. Daarbij moet natuurlijk vooral ook inzichtelijk worden gemaakt welke effecten het pad heeft op de structurele aanwezigheid van de reigerkolonie en de reproductie.
Voorts zal het rapport alle overige natuurwaarden (nesten, holen, rustplaatsen, vegetaties, diersoorten etc.) van het Reigerbos omschrijven en daarbij de effecten van het pad op die waarden.
Want dergelijke rapportages ontbreken in zijn geheel voor het complete ATB pad door Opsterland en Smallingerland!
Precies datgene waar wij ons als Vogelwachters sterk voor maken: handelen overeenkomstig de wettelijke spelregels, zeker als de uitvoerder ‘FSC-Bosgroep’ heet!