Jaarrapporten 2019 Boerenzwaluw en CES-project gereed

11.12.2019

Elk jaar worden er van de projecten van Menork jaarverslagen gemaakt. Deze dienen vooral als verantwoording aan beheerders en eigenaren van terreinen of opstallen.
Talrijke jaarverslagen van diverse projecten zijn via deze website te vinden in het dossier.

Bouwsteen
Dankzij de gastvrijheid van natuurbeheerders of (hobby)boeren kan er onderzoek worden gedaan in natuurterreinen of private opstallen. Daarom is het belangrijk dat er jaarlijks uitgebreid verslag wordt gedaan zodat deze mensen kunnen zien en lezen wat Menork het afgelopen jaar heeft gedaan. Het jaarverslag dient ook als bouwsteen voor het vele veldwerk dat geanalyseerd moet worden. Door jaarlijks de resultaten in tabellen samen te vatten kan bij een uitvoerige analyse relatief gemakkelijk worden beschikt over bepaalde reeksen van gegevens.

Uitrol project en sponsoring
Het boerenzwaluw project is sinds een paar jaar gericht op individuele broedvogels. Broedprestaties, paar- en nesttrouw van individuele vogels  worden inzichtelijk gemaakt door systematisch elk individu met behulp van kleine uniek gekleurde pootringetjes te identificeren tijdens het voeren van de jongen met als uitgangspunt dat aan (permanent gemarkeerde) nesten gekoppelde broedvogels nestpartners zijn zonder te weten of het daadwerkelijk de natuurlijke oudervogels zijn. Het drie jaar oude project laat ondertussen buitengewoon interessante informatie zien hetgeen ook aanleiding is geweest voor andere vogelwerkgroepen in den lande om aan  te haken bij dit project. Ondertussen zijn er naast Menork nog drie andere groepen actief in het midden, oosten en westen van het land. Dankzij deze uitrol kunnen de uitkomsten over enkele jaren met elkaar worden vergeleken en kan er een veel betrouwbaarder analyse worden gedaan van het verkregen veldmateriaal. Dankzij een financiële sponsoring door het Huib Kluijverfonds (dat door onze collega’s uit Culemborg is geïnitieerd) is een proportioneel deel van het voor dit project benodigde veldmateriaal vergoed.

Jaarverslag Venebuurt 2019
Ook de rapportage van het CES-project Venebuurt is opgemaakt. Het rapport zal worden aangeboden aan de terreinbeheerder en een tal andere belangstellenden. Het is een weergave van de dagrapporten en een eerste korte analyse van de resultaten in 2019. Bij diverse onderdelen wordt ook een vergelijk gemaakt met de bevindingen in voorafgaande jaren.

Downloads: