Menork en Geaflecht in actie voor natuurbos Hemrikkerscharren

18.09.2016

hskarren

een mooi groepje vrijwilligers..”

Afspraak
De afspraak dateert uit 2013. Toen Staatsbosbeheer een plan in uitvoering had om nagenoeg het gehele bos De Hemrikerscharren om te vormen naar heide. Met groot geweld was men destijds bezig het bos te kappen. Menork kwam samen met Natuurvereniging Geaflecht in opstand. Uiteindelijk erkende Staatsbosbeheer dat bestaande natuurwaarden bij de planvorming over het hoofd waren gezien. In goed overleg werd besloten dat een deel van het bos alsnog gespaard zou gaan worden.
Onderdeel van de afspraken was ook dat een deel van de reeds gekapte vlakte zich opnieuw mag gaan ontwikkelen als gevarieerd natuurbos. Een opsteker want het alternatief zou zijn een flinke kudde schapen, runderen, pijpestro en solitaire bosjes Amerikaanse vogelkers..
Om echter te voorkomen dat het potentiële gevarieerde natuurbos uiteindelijk (ook) zal verworden tot een eentonig bos van Amerikaanse Vogelkers (‘prunus’) werd ook de afspraak vastgelegd dat Menork en Geaflecht er de eerste jaren mede voor zorgen dat de prunus niet het alleenrecht zal gaan verkrijgen in dit deel van de Hemrikerscharren. Daarvoor is het dan wel nodig dat er gedurende een paar jaar door vrijwilligers jaarlijks een snoeioperatie wordt gehouden zodat de dominante (snelgroeiende) prunus een min of meer gelijke strijd aangaat met talrijke andere plant- en boomsoorten..

Gevarieerd bos
Aangenaam verrast waren we zaterdag 17 september ..
Allereerst verrassend dat het mooi rustig weer is en er een mooi groepje vrijwilligers bereid is gevonden om een paar uur de handen uit de mouwen te steken. Maar vooral ook verrast door het gebied zelf. Er heeft zich spontaan al een mooi gevarieerd bos in het daarvoor bestemde deel van de Hemrikerscharren ontwikkeld! Opvallend veel sporkehout afgewisseld met onder meer lijsterbes, eikjes en zelfs op een enkele plek echte (inheemse) vogelkers! Duidelijk is dat de prunus lang niet overal de overhand heeft.

Sporketwijgen ontdaan van prunus..

Sporketwijgen ontdaan van prunus..

Langstrekkende Atalanta foeragerend op besjes Amerikaanse Vogelkers

Langstrekkende Atalanta foeragerend op besjes Amerikaanse Vogelkers

Determinatie
En daar waar dat wel het geval is, gaan we deze ochtend samen aan de slag! Een mooie uitdaging. Allereerst al om de prunus goed te kunnen onderscheiden van alle andere boomsoorten. Sporkehout en Amerikaanse Vogelkers lijken best veel op elkaar maar dankzij het feit dat het blad nu nog volop aanwezig is, is determinatie een kwestie van even goed kijken. Overigens nodig ook want op veel plekken waar de prunusstruiken de overhand hebben, staan toch stiekempjes ook hier en daar uitlopers van sporken. Opletten dus want juist dat sporkehout is ook van grote ecologische waarde. Gelukkig dat we binnen de club ook ervaren mensen hebben, zoals Gerrit Krottje die al veel vaker (letterlijk) met dit bijltje heeft gehakt zo dat na enige uitleg al snel voor iedereen duidelijk is waar op gelet moet worden.

Dassen
Dat geldt overigens ook voor het betreden van het bosdeel als zodanig want er leeft hier onder meer ook een aantal dassen. Gelukkig dat onze dassenexpert Tijs Willems uit Beetsterzwaag zich ook in ons midden bevindt zodat er we er al snel weet van hebben welke delen van het bos we vanwege (bij)burchten moeten ontzien bij ons werk.

Biodiversiteit
Van staatsbosbeheer is een aantal degelijke snoeischaren geleend en die doen vandaag zeker het werk waarvoor ze bedoeld zijn! Mede dankzij het mooie rustige, niet te warme nazomerweer, wordt er flink aan de weg getimmerd en kunnen we rond 13.00 uur een geweldig stuk gevarieerd natuurbos verlaten waar het fenomeen biodiversiteit volledig tot zijn recht komt.