Menork ontvangt CDA Statenfractie op Readtsjerkster boerenland

22.05.2016

Op uitnodiging van het Vogelringstation ’Menork’ brachten de fracties van CDA Fryslân en CDA Dantumadiel afgelopen woensdagmiddag een bezoek aan Readstjerk.
Daar werden de fractieleden welkom geheten door Willem Bil en Theo Schuurs op de boerderij van Tseard van der Kooi. Een van de boeren die eind vorige eeuw nauw betrokken was bij het onderzoek dat Menork deed bij 1000 kievitskuikens op de landerijen aan de Tsjerkewei en It Bûtefjild.

statenledenVeldbezoek
De politici gingen mee het veld in, om zelf te ervaren in welke leefomgeving de weidevogel het beste gedijt. Tijdens het lopen door de weilanden kregen de staten- en raadsleden uitleg over de stand van de weidevogels en de oorzaken waardoor het aantal weidevogels afneemt. Zo werd tijdens de reis gevraagd om even door de knieën te gaan en de hand tussen de vegetatie te leggen. Het warme micro klimaat tussen de (half) opschoten vegetatie is een van de redenen dat vroege kuikens snel een lichaamstemperatuur van 15 graden kunnen halen om te foerageren. Zelfs bij reguliere middagtemperaturen van 5-10 graden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, namelijk dat kou funest zou zijn in het vroege voorjaar, is juist nattigheid veel belangrijker. Onder toeziend oog werd een uitgedroogd stuk grond met de hand uit de bovenlaag verwijderd. De afgelopen weken verliepen droog en soms warm. Juist nat en niet te warm zijn geschikt voor kuikens: al denken wij als mensen daar misschien heel anders over! Dat kieviten al vroeg starten met de eileg is dus bepaald geen dommigheid. Sterker nog, vroege kievitskuikens maken verreweg de meeste overlevingskans en groeien sneller. Dat kieviten meer legsels kunnen produceren heeft vooral te maken met een relatief hoge predatiedruk, waar op de grond broedende vogels altijd mee te maken hebben. Later in het seizoen neemt o.a. vanwege toenemende droogte de predatiedruk toe en dat terwijl kievitskuikens er juist dan ook nog langer over doen om de vliegklare leeftijd te behalen. Kortom, de vroege kievit is niet dom maar juist ontzettend clever. Zij zorgen voor het beste nageslacht.
Daarom is het goed dat aaisykjen niet meer wordt toegestaan want de kievitenstand is de afgelopen jaren al achteruit gehold.
Meer diversiteit in het landschap (weiden, stroken maaien, kruiden, rijke sloten) is wenselijk, zodat vooral de jonge vogels genoeg eten en beschutting hebben.

Rondetafelgesprek
Na afloop van het veldbezoek werd de CDA-fractie uitgenodigd om bij ex-veehouder Tseard van der Kooi in Readstjerk na te praten en te discussiëren over de rol van politiek, boeren en  natuurbeschermers. De belangrijkste conclusie uit dat gesprek is volgens CDA-statenlid Maaike Prins dat boeren, politiek en natuurbeschermers niet tegenover elkaar moeten blijven staan, maar met elkaar in gesprek moeten blijven en zoeken naar een goede balans tussen natuur en agrarisch gebruik. Een conclusie die Menork van harte ondersteunt.

Lees ook: http://cda.frl/nl/nieuws/1530/cda-fryslan-en-cda-dantumadiel-it-fjild-yn/