Opeenvolgende jaren laten groot contrast zien in CES-aantallen Broeksterwoude

10.08.2018

CES project Broeksterwoude 2018 afgelopen: Groot contrast met aantal vorig jaar

Na het recordjaar 2017 was 2018 een veel minder succesvol jaar voor de broedvogels in het onderzoeksgebied te Broeksterwâld. Zelfs het laagste aantal vogels in de 12 jaren van onderzoek werd dit jaar gevangen. Waarschijnlijk door meer sterfte in de overwinteringsgebieden en/of zware omstandigheden tijdens de terugtocht naar de broedgebieden, bleef bv. de tjiftjaf flink achter in vergelijking met voorgaande jaren. Deze soort is hier altijd één van de meest voorkomende geweest. De grasmus liet zich helemaal niet zien en voor het eerst sinds de start van dit CES-onderzoek, helaas geen enkele spotvogel gevangen of zelfs waargenomen.

Droogte
Mede door de grote droogte vanaf mei, was de vangst van adulte merels meer dan gehalveerd. Er zijn geen sporen van het Usutu-virus aangetroffen, maar het is niet uit te sluiten dat dit meegespeeld heeft in de achteruitgang van het aantal broedende merels. De roodborst bleef ook achter in aantal. Gaaien beïnvloedden een deel van het broedsucces door het roven van eieren en/of jongen van o.a. merel, zanglijster, vink, grauwe vliegenvanger en roodborst.

Succesvol
Succesvoller dan gemiddeld waren dit jaar de braamsluiper, boomkruiper, gekraagde roodstaart en heggemus. De zwartkop is al de laatste 5 jaren behoorlijk succesvol, terwijl de gekraagde roodstaart in broedparen de laatste jaren ook een prima bijdrage levert. Opvallend dit jaar dat geen enkel jong roodstaartje is gevangen, terwijl er meerdere broedsels succesvol zijn afgelopen. Na het uitvliegen van de jongen waren ze echter snel verdwenen, waarschijnlijk naar voedselrijke en nattere plekken.

Gekraagde roodstaart (meest voorkomende broedvogel in Broeksterwoude)

Opvallende terugvangst
Een gemiddeld aantal vogels uit voorgaande jaren werd teruggevangen tijdens de CES-periodes. Niet veel oude vogels, hoofdmoot uit 2017 en 2016. Slechts 4 uit 2015 en slechts 2 uit 2014. Een opvallende terugvangst was dan ook de tuinfluiter uit 2011 die ook in 2013 en 2016 alhier werd gecontroleerd.

Impact
Hoe het de vogels de komende tijd zal vergaan is nog afwachten. Er is namelijk veel minder voedsel voorhanden door de extreme droogte. Vlier- en lijsterbessen zijn verdord en zelfs de braamstruiken dragen minder vruchten. Hazelaars en eiken hebben veel vruchten voortijdig laten vallen en ook de fruitbomen staan er erg sober bij. Dit is helaas geen lokaal probleem, maar in heel Nederland, zelfs heel West-Europa heeft voedseltekorten. Het is de vraag hoe groot de impact van deze zomer zal zijn op de aantallen broedparen van volgend jaar.

Klik hier voor meer informatie over het CES project Broeksterwoude-2018