ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Per 1 januari 2014 is het nodig dat een ieder inzage kan krijgen in het werk van een ANBI waarbij een aantal duidelijke uitgangspunten is geformuleerd.
In het navolgende overzicht staan deze uitgangspunten genoemd met daarbij de uitwerking, antwoord en toelichting van Stichting Vogelringstation Menork.

Wat Waar
Naam Stichting Vogelringstation (VRS) Menork
RSIN / fiscaal nummer 814463952
Contactgegevens Secr. Willem Bil, email: info@menork.nl

 

Adres: De Buorren 91 – 8408 HL LIPPENHUIZEN

Bestuurssamenstelling Namen en taken van bestuursleden en andere vaste medewerkers van Menork
Beleidsplan en beloningenbeleid Download (PDF)  ANBI-Jaarverslag-2021

Het beleidsplan omvat in grote lijnen het voortzetten van lopende onderzoeksprojecten die allen omschreven en toegelicht worden in het financiële jaarverslag maar ook steeds staan aangegeven bij de diverse doelvogelsoorten (projecten) met daarbij een actuele stand van zaken.
Het beloningenbeleid staat vervat in het financieel jaarverslag en komt er op neer dat er geen loon of vergoeding voor werkzaamheden wordt verstrekt en er ook geen reiskosten worden vergoed.
Reiskosten die voor Menork gemaakt moeten worden, kunnen uitsluitend in de vorm van een gift door Vogelringstation Menork worden geaccepteerd.
Vogelringstation Menork werkt met vrijwilligers die allen bereid zijn om eigen middelen te gebruiken voor noodzakelijke reis en verblijfkosten. Alleen kosten die moeten worden gemaakt voor de feitelijke uitvoering van projecten (zoals vogelringen, vang- en lokmiddelen en veldbenodigdheden) komen in principe voor vergoeding in aanmerking.